Mac's eye view ...

... when I'm working ... when I'm screen saving